پيشكش!

"شكست عار نيست؛ اما بي هدفي جنايت است."

                                                                                    (جي. آر. لوول)

"مشكل اين نيست كه چطور سالها را به زندگي خود بيفزاييم، مسئله اين است كه چطور به سالهاي خويش زندگي بيفزاييم."

                                                                                        (متئو آرنولد)

"من با آنچه تو مي گويي كاملاً مخالفم؛ اما تا پاي جان بر اين عقيده ام كه : تو حق داري بگويي."

                                                                                             (ولتر)

/ 0 نظر / 33 بازدید